Thư ngỏ

         Tap chí Bên Kia Bờ Đại Dương ra đời từ 1999 để chào mừng thiên niên kỷ mới. Từ 2003, tạp chí này ngưng trệ vì tôi bị bệnh. Các web page thường không tồn tại lâu dài  vì nhiều lý do. Vì chủ nhân bận việc, vì sức khỏe, vì kỹ thuật, vì tài chánh, và cuối cùng là do sự quyết định của các server, vì họ có thể cắt bỏ trang web của chúng ta bất cứ lúc nào. Cuối năm 2007, nhờ chuyên viên chỉnh đốn lại và tập trung vào địa chỉ :<http://www.sontrung.com&gt;, và chuyển một phần sang unicode.

            Nay tôi vẫn còn bệnh nhưng sẻ cố gắng tiếp tục Bên Kia Bờ Đại Dương, viết bằng Unicode.  Trước đây, Bên Kia Bờ Đại Dương là nguyệt san, nay chuyển thành đặc san. Tạp chí này đón nhận các bài gửi từ các bạn hữu gần xa, và xin phép được trích đăng những bài có giá trị từ xưa đến nay để truyền bá văn học, nghệ thuật  Việt Nam trong tinh thần quốc gia, khai phóng và vô vị lợi.

                                                                                                       

Sơn Trung

Advertisements